Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΕΒΕΠ: Σε τρία κρίσιμα θέματα πρέπει να εστιάσει η Ελληνική Προεδρία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των βασικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του «Άξονα Ανάπτυξης», που έθεσε ο πρωθυπουργός, ενδιαφέρεται για την προώθηση τριών κυρίαρχων θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας, τα οποία αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εμπορικής, βιομηχανικής και ναυτιλιακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ΕΒΕΠ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, έχει ήδη παραθέσει συγκεκριμένες προτάσεις βασικής σημασίας σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους προβληματισμούς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να ενσωματωθούν -κατά την κρίση του υπουργείου Ανάπτυξης- στη θεματολογία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου.
Σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον «Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό χρήσεων γης», το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να απουσιάζει από τους στόχους και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό και θεωρεί ότι πρέπει να προστεθεί στους γενικούς στόχους, ο σχεδιασμός δράσεων και υποδομών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ευρώπη.
Επιπροσθέτως, προτείνει την αναμόρφωση της «Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Παρακολούθησης» και την επικαιροποίηση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) που θέτει τεχνικές προδιαγραφές και θεσμικές ρυθμίσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία Εθνικών Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών.
Στόχος των ανωτέρω είναι η άμεση παροχή -με ηλεκτρονικό τρόπο- στον επιχειρηματικό κόσμο, των θεσμοθετημένων χρήσεων γης και όρων δόμησης με άμεσο αποτέλεσμα την κατάργηση των αδειών εγκατάστασης, στο πλαίσιο της δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.
Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για αειφόρο ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία περιλαμβάνουν ζητήματα με μία ιδιαίτερη προσέγγιση, τα οποία σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και με τον ευαίσθητο χώρο των λιμένων, σε συνδυασμό με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει στα πλοία που διέρχονται από τους Ευρωπαϊκούς Λιμένες να έχουν την δυνατότητα επιλογής σύγχρονων εναλλακτικών, περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά εφικτών λύσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τους, καθώς και των λεγόμενων distressed cargoes (φορτίων τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις και δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο αρχικώς προορίζονταν).
Η εν λόγω ρύθμιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστά σημαντική εξέλιξη που θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι θα προτιμώνται τα ευρωπαϊκά λιμάνια και, εν προκειμένω, το λιμάνι του Πειραιά, από τα διερχόμενα πλοία για να παραδίδουν τα επικίνδυνα απόβλητα και φορτία μειωμένης αξίας και δεν θα αναγκάζονται να αναζητούν άλλες σύννομες ή μη λύσεις, σε λιμάνια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78 (ΦΕΚ 89/ΤΑ/21-07-1982) και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/59/ΕΚ, 2007/71/ΕΚ, πρέπει να γίνεται ξεχωριστή διαχείριση των μη επικινδύνων (π.χ. απορριμμάτων αστικής φύσης), και των επικινδύνων αποβλήτων προερχομένων από πλοία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη συνήθη τακτική που ακολουθείται στους διεθνείς λιμένες, εφαρμόζεταιορθολογική διαχείριση των φορτίων distressed cargoes με στόχο τη μεταποίηση και την αξιοποίησή τους μέσω εγκεκριμένων τεχνικών ανακύκλωσης, σταθεροποίησης-στερεοποίησης, κομποστοποίησης, παραγωγής ζωοτροφών, παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ.
Κατά αυτό τον τρόπο αποφέρουν παράλληλα οικονομικό όφελος προς όλα τα μέρη, τα οποία ενέχονται στη συγκεκριμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν έσοδα στο κράτος-μέλος από την επιβολή δασμών, στις επιχειρήσεις κέρδη από την ορθολογική διαχείριση των παραγομένων προϊόντων, στους καταναλωτές να καταλήγουν φθηνότερα προϊόντα και στο φυσικό περιβάλλον να υπάρχει το όφελος της προστασίας του μέσω αποτροπής της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους υπό τη μορφή αποβλήτων.
Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, η Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα που γνωρίζει καλά τη δυναμική και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της προεδρίας της, θα αναλάβει να προωθήσει τον ανασχεδιασμό της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, σε θέματα αναπτυξιακής διάστασης όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο θαλάσσιος τουρισμός και η στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.
Θεωρείται μεγάλης σημασίας θέμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ε.Ε., η εμπορική επαναλειτουργία των ελληνικών Ναυπηγείων και προτείνεται η επανεξέταση όλου του θέματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αλλά και όλα τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη μια απαραίτητη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση στην Νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου.
Κάτι που άλλωστε, έχει διατυπώσει επανειλημμένα ως πρόταση-θέση, το ΕΒΕΠ, ενώ διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από τη παγκόσμια Εμπορική Ναυτιλία τόσο η ελληνική όσο και συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, καθιστά σαφές ότι η προώθηση και μόνο των τριών σχετικών εκσυγχρονιστικών νομοθετικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα σε αυτήν την οικονομικά δύσκολη χρονική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για τη χώρα μας. Πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη «γαλάζια ανάπτυξη» και οι εταίροι μας να αποδεχθούν ότι η θάλασσα είναι προνομιακό πεδίο γνώσης και δράσης των Ελλήνων, αλλά και πηγή ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη.
Τέλος, με την ευκαιρία της επίσημης τελετής έναρξης, εύχεται η πέμπτη ελληνική προεδρία να είναι η πιο πετυχημένη και με την Ελλάδα στο «τιμόνι» της Ευρώπης να επιτευχθούν στόχοι, προτεραιότητες και να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες της πολυπόθητης εξόδου από την εξαετή οικονομική κρίση.
bankwars.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com