Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Κυρώνεται με νόμο το ιδιωτικό συμφωνητικό ΟΛΠ- Cosco για τη σύμβαση παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ
Του
Μηνά Τσαμόπουλου
για το protothema.gr
Αναδημοσίευση

Εξομαλύνονται και με νόμο οι διαφορές ερμηνείας για τη σύμβαση παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και της θυγατρικής της Cosco ΣΕΠ ΑΕ.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή βρέθηκε η χρυσή τομή χωρίς προσφυγές σε Διαιτησίες και Δικαστήρια και επέλυσαν θέματα με αμοιβαία κατανόηση και προς το συμφέρον των δύο πλευρών, θέματα τα οποία προέκυψαν από τη συγκυρία, ασάφειες και διαφορετικές απόψεις επί της εφαρμογής ορισμένων συμβατικών ρυθμίσεων.

Από την αμοιβαία αποδοχή επίλυσης των τεθέντων θεμάτων, δεν αλλάζουν τα συνολικά οικονομικά μεγέθη της Σύμβασης Παραχώρησης και τα ετήσια ανταλλάγματα της ΣΕΠ Α.Ε. προς τον ΟΛΠ Α.Ε.
Η εκτέλεση των έργων του Προβλήτα ΙΙΙ θα ξεκίνησαν με νέο χρονοδιάγραμμα σταδιακής λειτουργίας των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ.
Ρυθμίσθηκαν επίσης τα θέματα που προέκυψαν από τη νομική διάσταση της έννοιας “ανωτέρα βία” και επελύθησαν τα θέματα συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ, ΣΕΠ και MSC.


Έγιναν ευρύτατες μεταβολές στα δεδομένα λειτουργίας των προβλητών. Λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών μετά το 2008 και λόγω της δημοσιονομικής κρίσης της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα:

- Δεν μεταβάλλεται το συνολικό συμφωνηθέν οικονομικό αντάλλαγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης.

- Δεν μεταβάλλονται οι καταβολές των ετήσιων ανταλλαγμάτων.

- Ως χρόνος έναρξης κατασκευής της προβλήτας ΙΙΙ παραμένει η 1η Οκτωβρίου 2011.

- Διακόπτεται η λειτουργία της ανατολικής πλευράς της Προβλήτας Πετρελαιοειδών. Για τις ανάγκες των εταιρειών θα λειτουργεί η δυτική πλευρά της Προβλήτας. Το θέμα κατασκευής νέας προβλήτας πετρελαιοειδών θα εξετασθεί εκ νέου αργότερα από κοινού και με τις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών , οι οποίες λειτουργούν στην προβλήτα.

- Η λειτουργία της Προβλήτας θα μπορεί να διακοπεί μετά από 10μηνη προειδοποίηση της ΣΕΠ προς τον ΟΛΠ.

- Η Κατασκευή της Προβλήτας ΙΙΙ (έργα πολιτικού μηχανικού) θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το 2016 (έναντι του 2015). Η ολοκλήρωση της λειτουργίας της Προβλήτας ΙΙΙ θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και θα ολοκληρωθεί εξάπαντος μέχρι το 2020.

- Διευκρινίσθηκαν πλήρως τα σημεία τριβών επί της έννοιας ¨ανωτέρα βία» βάσει κοινών δεικτών. Διευκρινίσθηκε ότι αφορούν γεγονότα «εντός λιμενικής ζώνης.»

- Η ΟΛΠ ΑΕ δεν θα εισπράττει τέλη και χρεώσεις για τις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙ και αντ’ αυτού η ΣΕΠ αναλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες ευθύνες και δαπάνες από τη Σύμβαση Παραχώρησης, οι οποίες επιβαρύνουν την ΟΛΠ ΑΕ.

Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Με τους συμφωνηθέντες όρους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης, επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα της ύφεσης, η οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, αφού κυρίως εκδηλώθηκε το 2010 και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το 2012, με χρόνο αναμενόμενης ουσιαστικής ανάκαμψης μετά το έτος 2013.
Με την τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης προκύπτει σαφής ωφέλεια για την ΟΛΠ Α.Ε., λόγω οριστικοποίησης της προσφοράς υπερβάλλουσας χωρητικότητας των λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων και της διατήρησης και αύξησης των συνολικών εσόδων από την παραχώρηση.
Προβλέπεται η έναρξη ισχύος της Τροποποιητικής Σύμβασης από την οριστικοποίηση των όρων αυτής, ήτοι από 26.7.2011 , υπό την αναβλητική αίρεση ότι θα επακολουθήσει κύρωση από το Κοινοβούλιο, και τούτο διότι η Σύμβαση είναι εν ενεργεία και εκτελείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι δε τροποποιήσεις ρυθμίζουν ορισμένους όρους λειτουργίας της που είναι αναγκαίοι για την επωφελέστερη εκτέλεσή της για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com