Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Κίναςελ


ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.

Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι υφίσταται ήδη θεσμικό πλαίσιο που διέπει την συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «τα Μέρη»)

Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής καλουμένη «Ε.Ε.») και δεσμεύεται από την κοινοτική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τους κανόνες, τις διαδικασίες, το θεσμικό πλαίσιο και τα πρότυπα,

Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι υφίσταται ήδη θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ε.Ε. και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,

Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι στις 2 Οκτωβρίου 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «Μνημόνιο Κατανόησης 2010») με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επενδύσεων θέτοντας το θεσμικό πλαίσιο και τα μέσα για την προώθηση αυτής της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων,

Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι τα δύο μέρη συνδέονται παραδοσιακά με δεσμούς φιλίας και συνεργάζονται στενά,

Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι και τα δύο μέρη αναγνωρίζουν:
1. Την ιδιαίτερη σημασία των τομέων των υποδομών και της μεταποίησης (εφεξής «οι Τομείς») για την οικονομική ανάπτυξη και των δύο χωρών
2. Τις τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς και στις δύο χώρες
3. Ότι η συνεργασία στους Τομείς αυτούς ευνοεί την επέκταση του εύρους και του πεδίου της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και ως εκ τούτου συνάδει με τα θεμελιώδη συμφέροντα των δύο χωρών και των δύο λαών
4. Ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών για επενδύσεις στους Τομείς αυτούς
Μετά από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν σε φιλικό κλίμα συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
Η συνεργασία μεταξύ των Μερών στους Τομείς αυτούς διέπεται από την αρχές της ισότητας και της αμοιβαιότητας, της αμοιβαίας προώθησης και ανάπτυξης, η οποία διευκολύνεται από το κράτος και διενεργείται από τις επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 2
Τα Μέρη ενθαρρύνουν και στηρίζουν τις επιχειρήσεις σε θέματα επενδύσεων και συνεργασίας στους Τομείς στα στάδια του σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης καθώς και όσον αφορά στη διαχείριση, παραγωγή, επεξεργασία, προμήθεια δομικών υλικών και κατασκευή εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 3
Κατ’ αρχήν, τα Μέρη θα εργαστούν για την προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας στους τομείς εντός του πλαισίου που ορίζεται από την εθνική νομοθεσία και αυτή της Ε.Ε. και των προτύπων της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:
1. Ανάδειξη επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών
2. Παροχή πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα και ενθάρρυνση της υποστήριξης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
3. Καταβολή προσπαθειών για την διατήρηση ευνοϊκού κλίματος για το καθεστώς εξόδου και εισόδου προσωπικού, εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων και διακίνησης κεφαλαίων
4. Ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα τεχνολογίας, της ανταλλαγής και μεταφοράς αυτής βάσει της αμοιβαίας πιστοποίησης των τεχνικών προτύπων
5. Στήριξη της απασχόλησης επιτόπιου τεχνικού προσωπικού, στελεχών διοίκησης και εργατών με στόχο την δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες
6. Διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας του περιβάλλοντος και υιοθέτηση κάθε αναγκαίου μέτρου για την ασφάλεια προσώπων και περιουσιών επιχειρήσεων που υλοποιούν σχέδια συνεργασίας
7. Ενθάρρυνση της επιμόρφωσης του επιτόπιου προσωπικού
8. Διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

ΑΡΘΡΟ 4
Τα Μέρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις τους να συνεργάζονται σε σχήματα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή συμβάσεων παραχώρησης και θα οργανώνουν δράσεις δικτύωσης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την προώθηση των πρακτικών και προγραμμάτων ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης.
Τα Μέρη δύνανται να ορίζουν εξειδικευμένους ενδιάμεσους φορείς για την ενθάρρυνση των αρμοδίων εμπλεκομένων σε αντίστοιχα ΣΔΙΤ που πραγματοποιούνται στις χώρες τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε δυνητικά έργα.

ΑΡΘΡΟ 5
Τα Μέρη δύνανται να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να προσφέρουν πιο κατάλληλες, αποτελεσματικές και διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για διμερή προγράμματα βάσει μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα Μέρη δύνανται, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται την αποστολή του τεχνικού προσωπικού, των στελεχών διοίκησης και των εργατών που είναι απαραίτητα για τα έργα. Όλο το προσωπικό αυτό οφείλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με την ολοκλήρωση των έργων.
Τα Μέρη θα προστατεύουν τα νόμιμα δικαιώματα του προσωπικού αυτού. Μνημόνια κατανόησης για συνεργασία σε θέματα προσωπικού δύνανται να υπογραφούν σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη διευκρίνισης θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και την διαχείριση του προσωπικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα Μέρη θα παροτρύνουν τις επιχειρήσεις τους να τηρούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τους κανόνες, τις διαδικασίες, το θεσμικό πλαίσιο και τα πρότυπα, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη και έθιμα.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα Μέρη συγκροτούν Μικτή Ομάδα Εργασίας ως εποπτεύον όργανο της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου εντός του πλαισίου της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδος –Κίνας.
Η Μικτή Ομάδα Εργασίας μπορεί να συγκαλείται τουλάχιστον δις ετησίως, να συνεργάζεται με εκπροσώπους επιχειρήσεων και να διευκολύνει:
α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πολιτικής Τομέων και έργων καθώς και την σχετική στρατηγική και το θεσμικό πλαίσιο
β) τον συντονισμό για την επίλυση προβλημάτων και την εξάλειψη εμποδίων που προκύπτουν κατά την συνεργασία
γ) ενδιάμεσους φορείς και επιχειρήσεις των σχετικών βιομηχανικών κλάδων να εμβαθύνουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία τους με την υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης και την διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και συμποσίων.

ΑΡΘΡΟ 9
Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ άμα τη υπογραφή του και από τα δύο μέρη και παραμένει σε ισχύ μέχρι να τερματιστεί.
Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να λυθεί μονομερώς μετά από γραπτή ειδοποίηση.
Το παρόν Μνημόνιο λύεται μετά από 6 μήνες από την γραπτή ειδοποίηση που αποστέλλεται στο άλλο μέρος. Τα μέρη μπορούν να καταγγείλουν το παρόν Μνημόνιο κοινή συναινέσει εγγράφως σε από κοινού αποφασισμένη ημερομηνία.
Κάθε μέρος δύναται να προτείνει τροποποίηση με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος και η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ μετά από γραπτή αποδοχή από το άλλο μέρος.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2011 σε τρία αντίτυπα, στην ελληνική, την κινεζική και την αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com